Skip to main content

California Sakinlerine İlişkin Standex Mahremiyet Bildirimi

Giriş

İşbu California Sakinlerine İlişkin Mahremiyet Bildirimi, Standex’in Mahremiyet Politikasında yer alan bilgilere ilave olarak gelmekte, ve münhasıran California’da ikamet eden tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri (“tüketiciler” ya da “sizler”) için tatbik edilmektedir. İşbu bildirimi 2018 Tarihli California Tüketici Mahremiyeti Yasası (CCPA) ile uygun düşecek şekilde uyarlamakta olup, CCPA’da tanımlanmakta olan tüm terimler işbu bildirimde kullanıldıklarında aynı anlamı haizdirler.

Topladığımız Bilgiler

Web sitelerimiz ile, belirli bir tüketici ya da cihazı tanımlayan, ilgili olan, açıklayan, atıfta bulunan, ilişkilendirilmesi kabil olan ya da doğrudan veya dolaylı olarak makul ölçülerde bağlantılandırılabilecek bilgiler (“kişisel bilgiler”) toplanmaktadır. Özelde, Standex’in web siteleri son on iki (12) ay zarfında tüketicilerinden ettiği aşağıdaki kategorilerdeki kişisel bilgileri toplamış bulunmaktadır:

KategoriÖrneklerCollected
A. BelirleyicilerGerçek isim, takma adlar, posta adresi, benzersiz kişisel kimlik belirleyici, online kimlik belirleyici, Internet Protokol adresi, e-posta adresi, hesap adı, Sosyal Güvenlik numarası, sürücü ehliyeti numarası, pasaport numarası ya da diğer benzeri kimlik belirleyiciler.Evet
B. California Müşteri Kayıtları Tüzüğünde (California Medeni Kanunu Madde 1798.80(e)) yazılı olan kişisel bilgi kategorileri.İsim, imza, Sosyal Güvenlik numarası, fiziki özellikler ya da betimleme, adres, telefon numarası, pasaport numarası, sürücü ehliyeti ya da resmi kimlik kartı numarası, sigorta poliçesinin numarası, öğretim, istihdam, istihdam geçmişi, banka hesap numarası, kredi kartı numarası, borç kartı numarası, veya diğer her türlü mali bilgiler, sağlık bilgileri, veya sağlık sigortası bilgileri. Bu kategoride yer alan bazı kişisel bilgiler diğer kategorilerle çakışıyor olabilir.Evet
C. California hukuku ya da federal hukuk çerçevesinde yer alan korunmuş sınıflandırma özellikleri.Yaş (40 yaşında ya da daha yaşlı), ırk, renk, atalar, ulusal köken, vatandaşlık, din ya da mezhep, medeni durum, sağlık durumu, bedensel ya da zihinsel iş-göremezlik, cinsiyet (cinsiyeti cinsel kimlik, cinsel ifade tarzı, hamilelik veya çocuk doğurma ve bununla ilgili tıbbi durumlar dahil), cinsel yöneliş, gazilik veya askerlik durumu, genetik bilgiler (ailevi/irsi genetik bilgiler dahil)Evet, sadece çalışanlar ile işe alınma başvurusunda bulunanlar bakımından
D. Ticari bilgiler.Satın alınan, elde edilen ya da düşünülen şahsi mal varlıkları, ürünler veya hizmetlere veya diğer satın alma ya da tüketim eğilimlerine ilişkin kayıtlar.Hayır, ürün ya da hizmetler herhangi bir Standex şirketi tarafından temin edilen ürün ya da hizmetler olmadığı sürece
E. Biyometrik bilgiler.Parmak izleri, yüz izleri ve ses izleri, göz bebeği ya da retina taramaları, tuşlamalar, yürüyüş tarzı, veya diğer fiziksel tarzlar, uyku, sağlık veya bedensel hareket verileri gibi şablonların veya diğer belirleyicilerin ya da belirleyici bilgilerin çıkartılmasında kullanılan genetik, fizyolojik, davranışsal ve biyolojik özellikler ya da etkinlik tarzları.Hayır
F. Internet ya da diğer benzeri network faaliyetleri.Tüketicinin herhangi bir web sitesi, uygulama veya reklamla etkileşimine ilişkin gezinti geçmişi, arama geçmişi, bilgileri.Evet
G. Coğrafi konum verileri.Fiziki konum ya da hareketler.Evet
H. Duyumsal veriler.İşitsel, elektronik, görsel, ısıl, kokuyla ilgili veya benzeri bilgiler.Evet, ancak herhangi bir müşteri hizmeti kayıt hattına başvurmuşsanız
İ. Profesyonel/mesleki veya istihdamla ilgili bilgiler.Halihazır ya da geçmiş istihdam ya da performans bilgileri.Evet, sadece çalışanlar ile işe alınma başvurusunda bulunanlar bakımından
J. Kamuya mal olmamış durumdaki öğretime ilişkin bilgiler (Aile Öğrenim Hakları ve Mahremiyet Yasası uyarınca (20 U.S.C. Bölüm 1232g, 34 C.F.R. Kısım 99)).Herhangi bir öğrenciyle doğrudan ilgili olan ve herhangi bir öğrenim kuruluşu veya onun adına hareket eden tarafça tutulan, notlar, alınan ders dökümleri, sınıf listeleri, öğrenci kimlik kodları, öğrencilerin mali bilgileri veya öğrencilerin disiplinle ilgili kayıtları gibi öğretime ilişkin kayıtlar.Hayır, Standex Burs Programına yönelik olanlar dışında
K. Diğer kişisel bilgilerden türetilerek çıkartılan sonuçlar.Herhangi bir şahsın tercihlerini, özelliklerini, psikolojik eğilimlerini, ön yargılarını, davranışlarını, hareket tarzlarını, zeka seviyesini, beceri ve kabiliyetlerini yansıtan profil.Hayır

Kişisel bilgiler kapsamında şunlar yer almamaktadır:

 • Resmi devlet kayıtlarından elde edilen kamuya açık bilgiler.
 • Tanımlanmamış ya da kümelenmiş tüketici bilgileri.
 • Aşağıdakiler gibi CCPA’nın kapsamı dışında kalan bilgiler:
  • 1996 Tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Hesap Verilebilirlik Yasası (HIPAA) ile California Tıbbi Bilgilerin Gizliliği Yasası (CMIA) yahut ta klinik test verileri kapsamında yer alan sağlık veya tıbbi bilgiler;
  • Aralarında Adil Kredi Raporlama Yasası (FRCA), Gramm-Leach-Billey Yasdası (GLBA) VEYA California Mali Bilgilerin Mahremiyeti Yasası (FIPA) ile 1994 Tarihli Sürücülerin Mahremiyeti Yasasının da yer almakta olduğu belirli bazı sektöre özgü mahremiyet yasalarının içerdiği kişisel bilgiler.

Standex, yukarıda yazılı olan bilgi kategorilerini aşağıdaki kaynak kategorilerinden elde eder:

 • Sizlerden doğrudan. Örneğin, doldurduğunuz formlardan yahut ta satın aldığınız hizmetlerle ürünlerden.
 • Sizlerden dolaylı olarak. Örneğin, Web Sitemizde yaptığınız işlemler gözlemlenerek.

Topladığımız Bilgileri Ne Şekilde Kullandığımız

Topladığımız kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlardan biri ya da birkaçı bakımından kullanabilir ya da açıklayarak ifşa edebiliriz:

 • Bilgileri sağlama nedeninizin yerine getirilmesi ya da karşılanması. Örneğin, eğer adınızı ve irtibat bilgilerinizi herhangi bir fiyat teklifi almak veya ürünlerimiz ya da hizmetlerimiz hakkında soru sormak üzere paylaşacak olursanız, söz konusu bu gibi kişisel bilgileri sorunuza yanıt vermek üzere kullanacağız. Eğer kişisel verilerinizi herhangi bir ürün ya da hizmeti satın almak için vermekteyseniz, söz konusu bilgileri ödemenizi işleme sokmak ve teslimatı kolaylaştırmak için kullanacağız. Bilgilerinizi yeni ürün siparişlerine kolaylık sağlamak ya da iadeleri işleme sokmak için de saklayabiliriz.
 • Web sitelerimize, ürün ve hizmetlerimize destek vermek, bunları kişiselleştirmek ve geliştirmek.
 • Nezdimizde mevcut hesabınızı oluşturmak, bunu korumak, kişiselleştirerek güvence altına almak.
 • Taleplerinizi, satın almalarınızı, işlemlerinizi ve ödemelerinizi işleme sokmak ve işlemsel sahteciliğin önüne geçmek.
 • Sizlere destek vermek ve aralarında endişe ve kaygılarınızın araştırılarak ele alınmasının, yanıtlarımızın izlenerek iyileştirilmesinin de yer almakta olduğu sorgulamalarınıza karşılık vermek.
 • Web sitelerimizin, ürün ve hizmetlerimizin, veri tabanlarının ve diğer teknoloji varlıklarının ve ticari faaliyetlerin emniyetinin, güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanmasına destek vermek.
 • Web sitemizin, ürün ve hizmetlerin geliştirilerek iyileştirilmesi dahil, test, araştırma, analiz ve ürün geliştirme amaçlarıyla.
 • Eğer iş başvurusu ya da talebinde bulunmuşsanız, istihdam adaylığınızı değerlendirmek üzere.
 • Kolluk kuvvetlerinin taleplerine ve geçerli yasa, mahkeme emir veya resmi yönetmelikler ile gerekli görülen hususlara karşılık vermek.
 • Kişisel bilgilerinizi toplarken sizlere açıklandığı ya da CCPA’da aksine belirtildiği şekilde.

Standex sizlere bildirimde bulunmaksızın ilave kategorilerden kişisel bilgileri toplamayacak ya da topladığımız kişisel bilgileri maddi bakımdan farklı, ilgisiz veya uyumsuz amaçlarla kullanmayacaktır.

Bilgileri Kimlere ve Ne Sebeple Açıklamaktayız

İşbu politika çerçevesinde açıklanan hallerin istisnasıyla, açıklamaya muvafakat göstermediğiniz ya da açıklama yasa ile gerekli olmadıkça, kişisel verileri herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağız. Web sitemizi ziyaret edenlere ilişkin olarak kümelenmiş bilgileri (herhangi bir şahsın kimliğinin açıklanmıyor olduğu bilgileri) herhangi bir kısıtlama olmaksızın paylaşabiliriz.

Herhangi kişisel bilgileri üçüncü şahıslara satmıyor ya da kiralamıyor olup, önceki on iki (12) ayda da bunları satmış ya da kiralamış değiliz.

Her türlü kişisel bilgi kategorileri aşağıdakilerle paylaşılabilir (ve önceki on iki (12) ay zarfında da paylaşılmıştır):

 • Standex ürün ve hizmetlerinin daha iyi sağlanabilmeleri bakımından, Standex iştirakleri ile yan kuruluşları arasında;
 • ticari iş ve işlemlerimize destek veren ve bilgilerinizi gizli tutmak ve bilgilerinizi sadece tarafımızdan belirtilerek belirlenen amaçlarla kullanmak bakımından akdi yükümlülüklerle bağlı kılınan yükleniciler, satış temsilcileri, satış tedarikçileri ile sair üçüncü şahıslarla;
 • Bunları temin ettiğiniz amacın yerine getirilerek sağlanabilmesi bakımından üçüncü şahıslarla (örneğin, eğer ürünlerimizi elde edebilmek için irtibat ayrıntılarınızı sağlamaktaysanız, ürünün tarafınıza teslim edilebilmesi bakımından bu gibi bilgileri navlun taşıyıcıları ile paylaşacağız);
 • herhangi bir mahkeme emri yasal ya da hukuki sürece riayet edilebilmesi bakımından gerekli görüldüğünde, resmi ya da yasal düzenleyici otoritelerle;
 • ya sözleşmelerimizin yaptırıma sokulabilmesi (örneğin, fatura kesme ve tahsilat hizmetleri gibi) ya da (örneğin herhangi bir ticari faaliyetin, varlıkların, ürün veya hizmetlerin alım-satımının bir parçası olarak) akdi yükümlülüklere riayet edilebilmesi bakımından üçüncü şahıslarla.

Hak ve Tercihleriniz

CCPA, web sitelerimizin California’lı tüketiciler olan kullanıcılarına kişisel verilerine erişim, bunları değiştirme ya da silme taleplerine imkan tanımaktadır. California’lı tüketiciler, ister California sınırları dahlinde mukim isterse geçici esasa göre California haricinde bulunan California sakinleri olup, buna doğrudan müşteriler, çalışanlar ile ticari faaliyetler arası müşteriler dahildir. Bu bölümde CCPA bünyesindeki haklarınız tanımlanmakta ve söz konusu bu hakların nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Spesifik Bilgilerle Verilere Erişim Taşınabilirlik

Standex’ten geçmiş 12 ay zarfında kişisel verilerinizin tarafımızdan toplanması ve kullanımı hakkında belirli bazı bilgilerin açıklanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Elimize doğrulanabilir tüketici talebinizin geçerek bunların teyit edilmesiyle birlikte (Haklarınızın Kullanılması başlıklı bölüm), sizlere aşağıdaki açıklamalarda bulunacağız:

 • Hakkınızda toplamış bulunduğumuz kişisel bilgi kategorileri.
 • Hakkınızda toplamış bulunduğumuz kişisel bilgilere ilişkin kaynakların kategorileri.
 • Söz konusu kişisel bilgilerin toplanmasına yönelik iş ya da ticari amacımız.
 • Söz konusu kişisel bilgilerin paylaştığımız üçüncü şahıs kategorileri, ve eğer bunlar iş amaçlı olarak açıklanarak ifşa edilmişlerse, hangi kişisel bilgi kategorilerinin hangi alıcı kategorisi tarafından elde edildikleri.
 • Hakkınızda toplamış olduğumuz belirli bazı özel kişisel bilgilerin birer kopyası (veri taşınabilirlik talebi adı da verilmekte olan)

Silmeyi Talep Etme Hakları

Sizlerden toplayarak alıkoyduğumuz kişisel bilgilerinizden herhangi birini, belirli bazı istisnalara tabi olmak kaydıyla, silmemizi talep etme hakkına haizsiniz. Elimize doğrulanabilir tüketici talebinizin geçerek bunların teyit edilmesiyle birlikte (Haklarınızın Kullanılması başlıklı bölüm), herhangi bir istisna geçerli olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi kayıtlarımızdan sileceğiz (ve hizmet tedarikçilerimize de silmeleri yönünde talimat vereceğiz).

Eğer bilgileri tutularak alıkonulması bizler ya da hizmet tedarikçimiz (tedarikçilerimiz) bakımından aşağıdaki gerekçelerle gerekli ise, silmeye ilişkin talebinizi reddedebiliriz:

 • Kişisel bilgileri topladığımız işlemin tamamlanması, talep ettiğiniz bir ürün ya da hizmetin sağlanması, sizlerle devam etmekte olan ticari faaliyetimiz kapsamında yapılması düşünülen makul ölçülerdeki önlemlerin alınması veya sizlerle olan mukavelemizin başkaca herhangi bir şekilde yerine getirilmesi.
 • Güvenlik kaza ve vukuatlarının algılanarak tespit edilmesi, kötü niyetli, aldatıcı, hileli ya da yasa dışı faaliyetlere karşı korunma sağlanması, veya bu gibi faaliyetlerden sorumlu olanların kovuşturulması.
 • Düşünülen mevcut işlevselliği dumura uğratan hataların teşhis ve tamir edilebilmesi bakımından ürünlerin ayıklanarak temizlenmesi.
 • İfade özgürlüğünün kullanılması, bir başka tüketicinin ifade özgürlüğünü kullanmasının sağlanması veya yasa ile sağlanan başka bir hakkın kullanılması.
 • California Elektronik İletişimin Mahremiyeti Yasasına (California Ceza Yasası Madde 1546 ve devamı maddeler).
 • Münhasıran bizlerle olan ilişkilerinize istinaden müşteri beklentileriyle makul ölçülerde ayarlanan dahili kullanıcılara imkan tanınması.
 • Her türlü yasal yükümlülüğe riayet edilmesi.
 • Bunları temin ederek verdiğiniz bağlamla uyumlu bilgilerin diğer dahili ve yasal kullanımlarının sağlanması.

Haklarınızı Kullanmanız

Yukarıda tanımlanarak açıklanan erişim, veri taşınabilirliği ve silmeye ilişkin haklarınızı kullanabilmeniz bakımından, aşağıdaki yollardan biriyle tarafımıza doğrulanabilir bir tüketici talebi ibraz etmenizi rica ederiz:

 • Bizlere privacy@standex.com adresinden e-posta göndermeniz
 • Aşağıdaki adrese talebinizi posta yoluyla göndermeniz:
  Standex International Corporation
  DİKKATİNE: Veri Mahremiyeti Memuru
  11 Keewaydin Drive, Suite 300
  Salem, NH 03079

Sadece siz veya sizin adınıza hareket etme hususunda yetkili olan herhangi bir şahıs, kişisel bilgilerinizle ilgili doğrulanabilir tüketici talebinde bulunabilir. Reşit olmayan çocuğunuz adına da böyle bir doğrulanabilir tüketici talebinde bulunabilirsiniz. 12 aylık bir süre zarfında erişim ya da veri taşınabilirliği bakımından sadece iki kez doğrulanabilir tüketici talebinde bulunabilirsiniz.

 • Hakkınızda kişisel bilgileri topladığımız ya da onun yetkili temsilcisi sıfatıyla hareket eden şahıs olduğunuzu makul ölçülerde doğrulayabilmemiz bakımından bizlere imkan tanıyan yeterli bilgilerin sağlanması.
 • Bizlerin bunu usulünce anlayabilmemiz, değerlendirerek yanıtlayabilmemiz bakımından talebinizin yeterli ayrıntı eşliğinde tanımlanarak açıklanması.

Eğer kimliğinizi ya da böyle bir talepte bulunmakla yetkili olup olmadığınızı doğrulayamaz ya da sizlerle ilgili kişisel bilgileri teyit edemeyecek olursak, talebinize yanıt vermemiz veya kişisel bilgileri vermemiz mümkün olmayacaktır.

Tarafımıza doğrulanabilir müşteri talebinde bulunmanız, nezdimizde herhangi bir hesap açmanızı gerektirmemektedir. Bununla birlikte, talep söz konusu böyle bir belirli hesapla ilgili kişisel bilgileri ilgilendiriyor olduğunda, yeterince doğrulanmış olan ve şifrenizle korunmuş hesabınız aracılığıyla bulunulan talepleri nazarı dikkate almaktadır.

Herhangi bir doğrulanabilir tüketici talebi bünyesinde sağlanan kişisel verileri sadece talepte bulunanın kimliğinin veya talepte bulunma yetkisinin doğrulanması için kullanacağız.

Karşılık Verme Süresi ve Formatı

Her türlü doğrulanabilir tüketici talebini elimize geçmesinden itibaren kırk beş (45) gün içinde yanıtlamaya çaba sarf etmekteyiz. Eğer daha fazla süreye ihtiyaç duyacak olursak (90 güne kadar), sizleri bunun gerekçesi ve uzatma süresi hakkında yazılı olarak haberdar edeceğiz.

Eğer bizlerin nezdinde herhangi bir hesabınız varsa, yazılı yanıtımızı söz konusu hesaba teslim ve tevdi edeceğiz. Eğer nezdimizde herhangi bir hesabınız mevcut değilse, yanıtımızı tercihi size ait olmak üzere posta yoluyla ya da elektronik olarak teslim ve tevdi edeceğiz.

Temin ederek sağladığımız her türlü açıklama sadece doğrulanabilir tüketici talebinin elimize geçmesi öncesindeki 12 aylık dönemini kapsayacaktır. Verdiğimiz cevapta, eğer geçerliyse aynı zamanda talebi karşılamıyor olduğumuza dair gerekçelerimiz de açıklanıyor olacaktır. Veri taşınabilirliğine ilişkin talepler bakımından, anında kullanılabilir olan kişisel bilgilerinizi sağlayarak sizlere söz konusu bilgileri bir kuruluştan diğerine herhangi bir engelleme olmaksızın iletme imkanı tanıyacak bir formatı seçeceğiz.

Aşırı boyutlarda, mükerrer ya da aşikar bir şekilde temelsiz/mesnetsiz olmadıkça, kanıtlanabilir müşteri taleplerinizin işleme sokulması ya da yanıtlanması için herhangi bir ücret tahakkuk ettirmemekteyiz. Eğer söz konusu talebin ücret gerektiriyor olduğunu belirleyecek olursak, sizlere böyle bir kararı neden aldığımızı söyleyecek ve talebinizi tamamlamadan önce sizlere tahmini bedelini vereceğiz.

Kişisel Bilgileri Satışından Çıkma ve Dahil Olma Hakları

Halihazırda herhangi bir kişisel bilgiyi satmıyor olsak bile, sizlerin hala kişisel bilgilerinizi herhangi bir anda satmama (“dışarıda kalma hakkı”) yönünde talimat verme hakkına haizsiniz.

Dışarıda kalma hakkınızı kullanabilmeniz için, siz (ya da yetkili temsilciniz) California Tüketici Mahremiyeti Yasası Dışarıda Kalma Formunu doldurmak suretiyle talep ibrazında bulunabilirsiniz.

Dışarıda kalma talebinde bulunmanız üzerine, sizlerden kişisel bilgilerin satışı hakkında tekrar izin vermenizi istemeden önce en az on iki (12) ay beklememiz yasanın gereğidir. Bununla birlikte, fikrinizi değiştirerek herhangi bir zamanda privacy@standex.com adresine e-posta göndermek suretiyle kişisel bilgi satışlarına geri dönme yönünde tercih kullanabilirsiniz.

Kişisel bilgi satışlarına girme yönünde tercih kullanan tüketiciler, her zaman için gelecekteki satışlardan çıkmayı tercih edebilirler.

Dışarıda kalma haklarınızı kullanabilmeniz için nezdimizde herhangi bir hesap tutmanız gerekli değildir. Herhangi bir dışarıda kalma hakkı çerçevesinde sağlanan kişisel bilgileri sadece talebin gözden geçirilerek buna riayet edilmesi amacıyla kullanacağız.

Ayrımcılık Yapılmaması

CCPA haklarınızdan herhangi birini kullandığınız için aleyhinize herhangi bir ayrımcılıkta bulunmayacağız. CCPA ile müsaade edilmedikçe:

 • Sizleri mal ve hizmetlerden yoksun bırakmayacağız.
 • İndirimler tanımak veya başkaca menfaatlerin sağlanması ya da cezaların intaç edilmesi de dahil olmak üzere, sizlere mallara ve hizmetlere yönelik değişik fiyatlar veya tarifeler tahakkuk ettirmeyeceğiz.
 • Sizlere farklı seviye ya da nitelikte hizmet veya hizmetler vermeyeceğiz.
 • Mal veya hizmetlere ilişkin olarak farklı bir fiyat ya da tarife yahut ta farklı seviye ya da nitelikte hizmetler alabilecek olduğunuzu önermeyeceğiz.

Diğer California Mahremiyet Hakları

Standex hedef alınan reklam verilmesi bakımından sizleri zaman içinde ve üçüncü şahıs web siteleri üzerinden izlememekte ve dolayısıyla da İzleme (DNT) işaretlerine karşılıkta bulunmamaktadır.

Online davranışsal izlemeyle uğraşan üçüncü şahıslardan hiçbiri, web sitelerimizden herhangi biri veya online hizmetlerimiz aracılığıyla online etkinliklerine ilişkin kişisel bilgilerinizi “zaman üzerinden ve değişik web sitelerinden” toplamamaktadır.

California hukuku, web sitelerimizin California sakinleri olan kullanıcılarına, kendilerinin doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak üçüncü şahıslara kişisel verilerin açıklanması bakımından belirli bazı bilgileri talep etme hakkı tanımaktadır. Böyle bir talepte bulunulabilmesi için, lütfen
privacy@standex.com adresine bir e-posta gönderiniz.

Mahremiyet Politikasına Yönelik Değişiklikler

İşbu politika, bu sayfanın altında yer alan yürürlük tarihi itibariyle cari durumdadır. Yapılan her türlü değişiklik söz konusu bu sayfada yer alacak olup, bu nedenle de her türlü değişiklik bakımından söz konusu poliçenin düzenli bir şekilde incelenerek gözden geçirilmesinden sorumlu tutulmaktasınız. İşbu politikaya yönelik her türlü değişikliğin ardından web sitelerimizin kullanılmasına devam ediliyor olması, söz konusu değişiklik ve güncellemeleri kabul ettiğiniz vakıasını teşkil edecektir.

İrtibat Bilgileri

Eğer işbu politika ya da mahremiyet uygulamalarımız hakkında herhangi bir soru ya da görüşünüz varsa, bizlerle privacy@standex.com adresinden e-posta yoluyla veya aşağıdaki adrese posta göndermek suretiyle irtibata geçmenizi rica ederiz:

Standex International Corporation
DİKKATİNE: Veri Mahremiyeti Memuru
11 Keewaydin Drive
Salem, NH 03079

Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 2020

Son Değişiklik Tarihi: 17 Aralık 2019